KODEKS ETYKI pracowników

KODEKS ETYKI
pracowników Gminnego Przedszkola w Leśmierzu

Kodeks wyznacza etyczne zasady postępowania dla pracowników Przedszkola w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem funkcji publicznej.

§1

Pracownicy samorządowi traktują pracę jako służbę publiczną, poprzez którą wykonują zadania na rzecz dobra wspólnego – państwa, Powiatu Zgierskiego, Gminy Ozorków i społeczności lokalnej. W pracy kierują się wyłącznie interesem publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z poszanowaniem godności i szacunku względem drugiego człowieka.

§2

Pracownicy obowiązani są przestrzegać norm prawnych, etycznych i moralnych, w tym, zawartych w niniejszym Kodeksie, mając świadomość, że poprzez swoją postawę kreują wizerunek i opinię o Gminnym Przedszkolu w Leśmierzu.

§3

Pracownicy przy wykonywaniu swoich obowiązków w szczególności powinni przestrzegać następujących zasad:
a) praworządności,
b) bezstronności i bezinteresowności,
c) obiektywizmu,
d) uczciwości i rzetelności,
e) odpowiedzialności,
f) jawności postępowania,
g) dbałości o dobre imię Przedszkola i jej pracowników,
h) godnego zachowania w miejscu pracy i poza nim,
i) uprzejmości i życzliwości w kontaktach z wychowankami i współpracownikami.

§4

Pracownicy załatwiają sprawy służbowe niezwłocznie, zgodnie z przepisami określającymi terminy załatwiania spraw i dokładają wszelkiej staranności dla załatwienia spraw skutecznie i zgodnie z oczekiwaniami stron.

§5

W toku podejmowania decyzji pracownicy uwzględniają wszelkie istotne czynniki i przypisują każdej z nich należne jej znaczenie. Nie uwzględniają żadnych okoliczności nie należących do sprawy.


§6

W czasie wykonywania obowiązków służbowych pracownicy działają bezstronnie i bezinteresownie, a w szczególności:
a) nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty,
b) nie wykorzystują i nie pozwalają na wykorzystanie powierzonego im mienia publicznego w celach prywatnych,
c) nie podejmują prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi,
d) nie demonstrują zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzegają się okazji do promowania jakichkolwiek grup interesu, nie manifestują publicznie poglądów i sympatii politycznych,
e) nie angażują się w działania o charakterze publicznym, nie ulegają wpływom i naciskom politycznym, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym,
f) pełniąc obowiązki kierują się interesem wspólnoty samorządowej, nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych z tytułu wykonywanych obowiązków, nie działają też w prywatnym interesie osób lub grup,
g) nie czynią użytku z uprzywilejowanego dostępu do informacji.

§7

W prowadzonych sprawach równo traktują wszystkie strony, nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.

§8

Pracownicy Przedszkola mają bezwzględny obowiązek poszanowania godności każdego Dziecka i Rodzica, jego praw, dóbr osobistych, praw własności, a przede wszystkim zapewnienia poufności w zakresie danych osobowych i wrażliwych, które pozyskali w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

§9

Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania. Zarządzając powierzonym majątkiem i środkami publicznymi, winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.

§10

Pracownicy udostępniają Rodzicom informacje przez nich żądane i umożliwiają dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa. Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga formy pisemnej i uzasadnienia.
§11

Pracownicy nie ujawniają informacji poufnych, ani nie wykorzystują ich dla osiągnięcia korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia.

§12

Pracownicy w miarę możliwości podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania obowiązków pracowniczych uzupełniają na bieżąco.

§13

Pracownicy obowiązani są do zachowania lojalności w kontaktach miedzy sobą oraz gotowości do wykonywania poleceń służbowych, a w miejscu pracy być ubranym stosownie do powagi i charakteru wykonywanych obowiązków.

§14

Pracownicy zobowiązują się przestrzegać postanowień Kodeksu Etyki i kierować się jego zasadami, każdy nowo przyjęty pracownik Przedszkola ma obowiązek zapoznania się z Kodeksem.

§15

Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem dołącza się do akt osobowych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Kodeksu Etyki.

§16

Kodeks jest dokumentem urzędowym, jego treść jest podana do publicznej wiadomości na stronie www.przedszkolelesmierz.przedszkolowo.pl.

Przedszkolowo.pl logo