KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA W LEŚMIERZU 2012/2017


WIZJA PLACÓWKI


Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom i środowisku.
Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.
Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

MISJA PLACÓWKI


Ideą działania naszego przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

Jesteśmy placówką otwartą na potrzeby i zainteresowania dzieci. Wspieramy ich aktywność i kreatywność, pomagamy w rozwoju jego talentów, wspieramy w pokonywaniu trudności i barier.

Promujemy zdrowy aktywny tryb życia w zgodzie z sobą i środowiskiem.
Nasze przedszkole to miejsce, w którym panuje pozytywny klimat emocjonalny, dzieci chętnie do nas przychodzą i znakomicie się tu czują.

Zapewniamy dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia w dobrze wyposażonym, estetycznym i bezpiecznym otoczeniu.

Nasze przedszkole zapobiega o partnerstwo z rodziną w wychowaniu dzieci.


DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU


• czuje się bezpieczne, jest wesołe i otwarte
• jest akceptowane takie jakie jest,
• ma możliwości indywidualnego rozwoju,
• jest ciekawe poznawczo i aktywne twórczo, kreatywne, chętnie podejmuje nowe wyzwania,
• uczy się dostrzegać swoje mocne strony, buduje pozytywny obraz samego siebie
• uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi, współpracować z innymi,
• poznaje swoje prawa i obowiązki,
• osiąga dojrzałość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą z powodzeniem rozpoczęcie nauki w szkole.


RODZICE W NASZYM PRZEDSZKOLU


• otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
• współpracują z nauczycielami,
• otrzymują pomoc specjalistów,
• wyrażają swoje opinie i oceniają pracę przedszkola,
• aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola,
• są partnerami przedszkola.


NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU


• są aktywni i twórczy, zaangażowani w pracę przedszkola, dyspozycyjni i taktowni,
• wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój,
• współpracują z zespołem, rodzicami i środowiskiem lokalnym,
• pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują partnerów i przyjaciół przedszkola,
• aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki,
• doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy


CELE I ZADANIA

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.

• Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
• Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczenie.
• Realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

2 . Procesy zachodzące w przedszkolu

• Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji i zainteresowań.
• W Przedszkolu diagnozowane są wiadomości, umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

• Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
• W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról środowisku przedszkolnym.
• Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
• Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

4. Zarządzanie przedszkolem

• Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
• Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
• Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczeniu i wypoczynkowi.


KIERUNKI REALIZCJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

1. Promocja zdrowia i ekologia

2. Optymistyczne przedszkole

3. Rozwijanie uzdolnień

4. Edukacja przez sztukę

5. Wykorzystanie nowoczesnych metod i środków edukacjiKoncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnianie wszechstronnego rozwoju dziecka, rozwój twórczej aktywności.
Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.
Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.
Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo – dydaktyczne:
- programie adaptacyjnym,
- programie wychowawczym,
- programie współpracy z rodzicami i środowiskiem
Koncepcja przedszkolna jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

CELE I ZADANIA

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

- przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa
- działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci poprzez nabywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie
- realizowany jest program wychowawczy uwzględniający system wzmacniana pozytywnych zachowań dzieci.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

- przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji i zainteresowań.
- Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie.

3 Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

- przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
- w przedszkolu wypracowane są zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami
- absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji
- działalność przedszkola promowana jest w środowisku

4. Zarządzanie przedszkolem

- praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola
- nauczyciele planują działania rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy
- warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

5 Wskaźniki efektywności koncepcji – kryteria sukcesu

- wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego
- dobra współpraca w zespole
- zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem
- zadowolenie rodzic,ów z oferty edukacyjnej przedszkola, dobra opinia o działalności przedszkola
- współpraca z instytucjami wspomagającymi przedszkole
- upowszechnianie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku.
- stałe wzbogacanie bazy przedszkola o nowoczesne pomoce dydaktyczne

6. Model absolwenta

Nasz absolwent jest:
• dobrze przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
• wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego, rozwija swoje talenty
• jest aktywny i samodzielny
• twórczy i otwarty
• zna zasady kultury, normy współżycia społecznego i zachowania
• ma pozytywny obraz własnego „ja”
• umie wyrażać i kontrolować swoje emocje, umie radzić sobie w sytuacjach trudnych
• stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny, dbałości o własne zdrowie i sprawność fizyczną
• ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ochronie
• odróżnia dobro od zła, jest tolerancyjny, chętnie współpracuje i innymi
• ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem
Przedszkolowo.pl logo