Oświadczenia


Leśmierz, dnia…………………….
Oświadczenie
rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do Przedszkola w Leśmierzu.
Oświadczam, że rodzeństwo mojego dziecka (imię i nazwisko) ................................................. uczęszcza do Przedszkola w Leśmierzu.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
……………………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)

Leśmierz, dnia………………………


Oświadczenie
o wielodzietności rodziny kandydata do Przedszkola w Leśmierzu.
Oświadczam/my, że w mojej/naszej rodzinie wychowuję/my:................................................ dzieci.
(podać liczbę dzieci)
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………………
(podpis rodzica/opiekuna)Leśmierz, dnia…………………………

Oświadczenie o objęciu kandydata nadzorem kuratora.
Ja niżej podpisany/podpisana oświadczam, że moja rodzina na podstawie
…………………………………………………………………..objęta jest nadzorem kuratorskim.
( Nazwa sądu, sygnatura orzeczenia )
……………………………
(podpis rodzica/ opiekuna)Leśmierz, dnia…………………………


Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka.
Dobrowolnie oświadczam, że samotnie wychowuję
……………………………………………………………………………………………..
(imię, nazwisko)
i nie zamieszkuję wspólnie z ojcem/matką dziecka.
Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....................................................
podpis rodzica/ opiekuna
* samotne wychowywanie dziecka – oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzice
Przedszkolowo.pl logo