PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU

BEZPIECZEŃSTWO DZIECKA W PRZEDSZKOLU
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS POBYTU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU W LEŚMIERZU

Podstawy prawne zapewniające bezpieczeństwo w przedszkolu przez dyrektora.
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r Nr78 poz. 483 – art. 72 ).
• Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz. U. Nr 256 z 2004r poz. 2572 ze zmianami).
• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. Z1991r Nr 120 poz. 526).
• Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U.. Nr.6 z 2003r poz. 69 ).
§1.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

§ 2.
Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
§ 3.
Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie, życie dzieci a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.
§ 4.
Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno
pod względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa
również odpowiada nauczyciel.

§ 5.
Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP p.pż, obowiązujących na terenie przedszkola.
§ 6.
Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 7.00 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
§7.
Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione (pisemne oświadczenie jest składane na początku roku szkolnego wraz z podaniem numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej).
§8.
Sprzątaczka powinna nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z ogrodu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
§9.
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo –wywieszone są na tablicy ogłoszeń, w Kąciku Rodziców. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają dziecko i wprowadzają do sali grupy.

§10.
Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
§11.
Punktualnie od godz. 8.15 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.
Do tego czasu, czyli do godziny 8.15, obowiązuje zasada, że nauczycielka która w danym dniu rozpoczyna pracę o godzinie 7.00 jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci z innych grup do momentu, aż przyjdzie nauczycielka, która rozpoczyna pracę w godzinach późniejszych. Analogicznie jest po południu w momencie, gdy pracę kończy dany oddział.
O godzinie 13.30 dzieci z grup 3, 4 i 5, 6 latków zbierają się w jednej sali i zostają pod opieką nauczycielki pracującej w danym dniu do 16.00. W sytuacjach nieprzewidzianych rozkładem harmonogramu (typu wycieczki, wyjścia, spacery, uroczystości), opiekę nad grupami mają nauczycielki organizujące daną imprezę wg karty wycieczki, przypisane do opieki nad daną grupą.
W momencie wypadku, odpowiedzialność spada na nauczycielkę, która ma godziny pracy wg harmonogramu pracy.
• W innych sytuacjach (spornych), decyzję podejmuje dyrektor przedszkola, a w przypadku nieobecności dyrektora inny nauczyciel, który dołoży wszelkiej staranności, aby dzieci powierzone jego opiece były bezpieczne.
§12.
O godzinie 8.15 zamykane są drzwi wejściowe na klucz. Za zamknięcie i otwieranie drzwi wejściowych odpowiedzialna jest sprzątaczka. Drzwi otwierane będą w godzinach odbierania dzieci tj. od godziny 12.00 do godziny 12.30 oraz od godziny 15.00 do godziny16.00.
§13.
Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie, aktywnie a przede wszystkim bezpiecznie.
§14.
Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru.
Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez niego pracownika przedszkola lub dyrektora, sprawującego w danym momencie opiekę nad dziećmi.
§15.
Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.
§16.
Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
§17.
Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
§18.
Nauczyciel stara się nie prowadzić rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci.
• Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
§19.
Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.
§20.
Codziennie rano pracownik (sprzątaczka) ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.
• Nie zwalnia to jednak nauczyciela z obowiązku sprawdzenia sprzętu, z którego korzystają jego dzieci.

§21.
Nauczyciel idąc z dziećmi do szatni w celu wyjścia i ubrania dzieci do ogrodu przedszkolnego czy na wycieczkę, spacer itp., w sali pozostawia dzieci, przelicza je i przekazuje grupę pod opiekę wyznaczonego przez siebie pracownika.
Idzie po swoje osobiste rzeczy i z grupą udaje się do szatni. Nauczyciel przebywa zawsze w szatni razem z dziećmi.
§22
Każda nauczycielka wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego zobowiązana jest sprawdzić furtkę przedszkolną czy jest zamknięta.

§23.
W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu.
Nauczyciele powinni być w bezpośrednim, kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
§24.
Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
§25.
Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
§26.
Przy przemieszczaniu się grupy do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. W szatni, ubikacji oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola; sprzątaczka zobowiązana jest do monitoringu tych pomieszczeń.
Każde dziecko w przedszkolu poruszające się „samo” na korytarzu musi wzbudzić zainteresowanie „osoby dyżurującej” na korytarzu lub innych pracowników przedszkola.
§27.
Od godziny 7.00 do 8.15 oraz od godziny 12.00 do 12.30 osoby dyżurujące w szatni monitorują ruch dzieci i dorosłych w szatni i zabezpieczają, aby dzieci wchodziły do swojej sali, a dorośli po pożegnaniu z dziećmi opuścili teren przedszkola, jeżeli nie kontaktują się z nauczycielkami.
§28.
Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest o sprawdzanie zabezpieczeń drzwi, okien, bram w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenie dostępu dzieci do środków chemicznych.
§29.
Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść z podaniem miejsca i celu wyjścia.
§30.
Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić kartę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy pamiętać, że rodzice nie mogą brać odpowiedzialności, ponieważ nie byli
w tym celu przeszkoleni. Odpowiedzialność ponoszą tylko pracownicy przedszkola.
§31.
Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.
§32.
Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
§33.
Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie.
• Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
§34.
Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy lub inny pracownik przedszkola.
Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.
§35.
W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany:
-zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe;
-zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze
(w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);
-zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;
-niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola;
-o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę;

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
§36.
Procedura powypadkowa związana z dokumentowaniem wypadku określona jest w instrukcji BHP obowiązującej w Przedszkolu
§37.
Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola .
§38.
W sytuacji, gdy rodzic prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.
§39.
W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów praca, dom nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej.
§40.
Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe. Odbieranie dziecka przez osoby, dni i godziny wskazane w orzeczeniach sądowych są dla nauczyciela wiążące.
W przypadkach, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie odbioru dziecka i nie realizują wskazań sądowych, dyrektor przedszkola lub dyżurujący nauczyciel powiadamia policję.
§41.
Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia, czyli od 7.00 do 8.15, a odbierane w zależności od ilości posiłków do godz. 16.00, tj. do czasu zamknięcia placówki. W szczególnych przypadkach o innych godzinach przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest powiadomić wychowawcę grupy.
§42.
Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zdolności dziecka do przedszkola od lekarza, po przebytych chorobach.
§43.
Rodzice zobowiązani są wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do przedszkola. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy dziecku zabrać te przedmioty. Rodzic zobowiązany jest sprawdzić kieszenie dziecka, czy dziecko czegoś nie ukrywa.
§44.
Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom komórek.
§45.
Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.
§46.
Decyzję o noszeniu przez dziecko kolczyków w przedszkolu podejmują rodzice i oni ponoszą odpowiedzialność za ewentualne wypadki z tym związane.
§47.
W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.
§48.
Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. W przypadku, gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola (dziecko przewlekle chore), decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami i personelem medycznym, który mógłby tę pomoc medyczną sprawować nad dzieckiem lub organizuje temu dziecku nauczanie indywidualne.
§49.
Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie.
Przedszkolowo.pl logo