Program wychowawczy

PROGRAM WYCHOWAWCZY
WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM
DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Gminne Przedszkole w Leśmierzu


Opracowanie:
mgr Anna PruchniewskaWSTĘP

Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości, która kierując się własną wolą dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami. To przez wychowanie kształtuje się system wartości, normy i cel życia człowieka. Na znaczenie wychowania ku wartościom zwraca uwagę M. Nowak, który definiując wartości podkreśla, że ,, wartości wyrażają to co ,,być powinno” i ,, czego pragniemy”- wpisują w rzeczywistość pewien sens ostateczny, ukazując to co naprawdę istotne i do czego warto dążyć. Są filarami, na których opiera się życie społeczne, osobiste i wspólnotowe.”
Triada wartości uniwersalnych: prawda, dobro, piękno, sprawdza się od wieków. Dlatego, tak ważne w wychowaniu ku wartościom jest oparcie wychowania na wartościach uniwersalnych, a następnie wprowadzanie w wartości nowe, które wnosi współczesny świat. Wartości zawsze muszą mieć wymiar wychowawczy. Stąd szczególnie ważne zadanie w zakresie wychowania ku wartościom stoi przed przedszkolem. Wychowanie ku wartościom należy rozpocząć w domu rodzinnym. Dom jest podstawowym miejscem, gdzie dzieci uczą się wartości, a najważniejszym nośnikiem wartości jest przykład rodziców, osób najbardziej odpowiedzialnych za wychowanie, następnie placówek oświatowych. Szczególnie ważne jest aby nauczanie wartości w domu i przedszkolu było spójne, żeby rodzice i nauczyciele odkrywali przed dziećmi wartości równie ważne w wychowaniu rodzinnym i przedszkolnym, tak aby dzieci przyjmując wartości otrzymywały jednoznaczne informacje na temat dobra i zła, czyli wartości i antywartości. Ważne , aby pomagając dzieciom budować ich własny system wartości działania zmierzały do ukształtowania w nich mocnego i jednoznacznie akceptowanego w społeczeństwie systemu wartości opartego na preferencji wartości moralno-etycznych. We współczesnym zmaterializowanym świecie wychowanie ku wartościom staje się priorytetowym zadaniem dla rodziców i nauczycieli. Wychowanie ku wartościom powinno zmierzać do ukształtowania charakteru człowieka, który jest jego wewnętrznym systemem wartości. Przekazanie wartości trwałych i sprawdzonych tzw. uniwersalnych to najważniejsze zadanie, które stanowi podstawę dla szczęścia dziecka. Bazując na wartościach uniwersalnych należy przyporządkować im wartości szczegółowe, które odnajdujemy w założeniach programowych. Wartościami ważnymi w edukacji przedszkolnej są m.in.: odpowiedzialność, szacunek, tolerancja, współdziałanie, zdrowie, przyroda i ojczyzna. Wymienione wartości można przyporządkować do wartości kardynalnych w następujący sposób:
dobro- szacunek, dobroć, rodzina, współdziałanie, ojczyzna,
prawda- odpowiedzialność, uczciwość, praca, tolerancja, prawdomówność,
piękno- szczęście, miłość ,radość zdrowie, przyroda.

Planując realizację programu należy tak organizować zajęcia, aby miały one charakter wprowadzający dziecko w świat wartości ważnych dla dobrego i szczęśliwego funkcjonowania w życiu codziennym. Celem ogólnym programu jest wychowanie dzieci ku wartościom (nauczanie wartości) poprzez ich odkrywanie, przyswajanie i urzeczywistnianie w codziennym życiu. Przybliżane wartości stanowią bazę dla dalszej edukacji już na poziomie szkolnym. Program
uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców i pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych.


I. PODSTAWY PRAWNE

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r.(Dz. U. z 1997r. Nr78 poz.483 ze zm.)
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292)
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. z 2017r. poz. 356) w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
• Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1998r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120 poz. 526 ze zm.)
• Programy Wychowania Przedszkolnego
• Statut Gminnego Przedszkola w Leśmierzu


II. WYKAZ CELÓW-DOBÓR TREŚCI

Treść programu wychowawczego jest zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Celem głównym programu jest stwarzanie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego z naszych wychowanków, zgodnego z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Program Wychowawczy może być realizowany we wszystkich grupach wiekowych. W programie nie ma podziału na grupy wiekowe, a treści należy dobierać zgodnie z potencjałem i możliwościami rozwojowymi dzieci.
Cele szczegółowe to:
- rozwijanie podstawowych powinności moralnych np. życzliwości, tolerancji, akceptacji odmienności, uczciwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności,
- tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta,
- rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,
- rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra od zła,
- uświadomienie złożoności otaczającego świata i czyhających zagrożeń,
- uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.III. STANDARDY OSIĄGNIĘĆ

Kryteria sukcesu :

Dziecko:
- dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odrębność,
- rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie,
- potrafi kulturalnie zwracać się do innych, używa zwrotów grzecznościowych,
- ma poczucie własnej wartości, wiary we własne siły, możliwości i umiejętności,
- potrafi nazwać , wyrażać i kontrolować swoje emocje,
- szanuje wolność innych i cudze zdanie,
- wyraża swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a także dostrzega je u innych,
- rozumie znaczenie dialogu w rozwiązywaniu sporów, potrafi argumentować swoje racje, oceny i odczucia,
- zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne i narodowe,
- ma świadomość przynależności narodowej, rozpoznaje godło i barwy narodowe, rozumie pojęcie ojczyzna,
- zapoznaje się z kulturą innych narodów, porównuje swój język z obcym,
- rozumie konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia ze światem przyrody, przejawia postawy proekologiczne,
- rozumie potrzeby stosowania profilaktyki prozdrowotnej,
- zauważa sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych, potrafi unikać zagrożeń,
- umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętym powszechnie kanonem norm społecznych,
- zna swoje prawa i obowiązki,
- szanuje wartości sprawiedliwość, uczciwość, odpowiedzialność, współdziałanie, zdrowie, wyrozumiałość,
- rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach,
- ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości decydujące o doprowadzeni udo końca rozpoczętej pracy,
- potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, docenia sukcesy innych, umie z godnością znosić porażki,
- interesuje się otaczającym światem, poszukuje odpowiedzi na nurtujące go pytania.

ZADANIA GŁÓWNE

wartość: przyjaźń -> zasada: bądź koleżeński

normy postępowania:
- słuchaj co mówią inni,
- pomagaj tym , którzy tej pomocy potrzebują,
- dziel się z innymi, tym, co masz
- rozwiązuj konflikty,
- szanuj cudzą własność.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Zawieranie umów-kontraktów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzeganie.
2. Interesowanie się wytworami swoich kolegów, dostrzeganie wysiłku włożonego w ich powstanie, poszanowanie własności i wytworów pracy kolegów.
3. Rozumienie ,że inni mają takie same potrzeby jak ja : uczestnictwa w zabawie, korzystania z zabawek.
4. Uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania zaistniałego konfliktu- używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z doradztwa i pomocy nauczyciela, zrozumienie tego, co przeżywają inni.
5. Wyrabianie nawyku uprzejmego witania się z kolegami- stosowanie zwrotów grzecznościowych.
6. Sprawianie radości choremu koledze przez wspólne napisanie listu, przygotowanie upominku .
7. Dostrzeganie i przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, okrucieństwa, przezywania , dokuczania ( rozumienie przeżyć z tym związanych-empatia).
8. Sprawianie radości innym dzieciom przez składanie życzeń imieninowych, urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków.
9. Opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują.

wartość: kultura bycia -> zasada: bądź kulturalny

normy postępowania:
- używaj form grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję,
- stosuj zasadę : dziewczynka ma pierwszeństwo,
- okazuj szacunek rówieśnikom i dorosłym,
- ustępuj miejsca starszym,
- uśmiechaj się i bądź serdeczny dla innych,
- kulturalnie spożywaj posiłki,
- dbaj o ład i porządek tam , gdzie przebywasz,
- mów głosem umiarkowanym,
- słuchaj, kiedy inni mówią, mów , kiedy inni słuchają.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Samodzielne podejmowanie obowiązków w domu i przedszkolu – sprzątanie swoich zabawek, układanie książek, opieka nad swoim zwierzątkiem.
2. Uwrażliwienie dzieci na potrzeby innych członków rodziny- spokojne i ciche zachowywanie , podczas gdy inni odpoczywają, opiekowanie się osobami chorymi, starszymi.
3. Dostarczenie dzieciom wzorców właściwego zachowania się ( postawa dorosłych, postacie z literatury).
4. Utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
5. Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia ( np. nie mówienia z pełnymi ustami, używanie serwetek).
6. Przyzwyczajanie dzieci do przestrzegania zasad dotyczących utrzymywania porządku i szanowania zieleni w najbliższym otoczeniu.

7. Poznawanie , stosowanie zasad kulturalnego zachowania się w codziennych sytuacjach.


wartość: współdziałanie -> zasada: kontroluj swoje zachowanie

normy postępowania:
- wyrażaj swoje emocje w sposób dla nas zrozumiały,
- zwróć się z problemem do bliskiej ci osoby dorosłej,
- szanuj rówieśników , nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego człowieka, nie zgadzaj się na przemoc,
- szanuj cudzą własność,
- baw się tak , abyś nie przeszkadzał innym,
- przestrzegaj zawartych umów i reguł,
- wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,
- ciesz się z sukcesów, przyjmuj z godnością porażki,
- wystrzegaj się kłamstwa,
- odróżniaj dobro od zła,
- mów o swoich uczuciach
ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Ustalenie reguł i norm życia w grupie, przestrzeganie ich :
( zgodne zachowanie się podczas zabaw, kulturalne włączanie się do zabaw kolegów, mądre rozwiązywanie zaistniałych konfliktów, porozumiewanie się umiarkowanym głosem)
2. Przestrzeganie zasad podporządkowania się dyżurnym
3. Ponoszenie konsekwencji łamania przyjętych umów
4. Reagowanie na umowne sygnały np. sygnał kończący zabawę
5. Wdrażanie dzieci do właściwego zachowania się w stosunku do innych
6. Rozwijanie umiejętności określania swoich uczuć, wyrażanie swoich oczekiwań w sposób zrozumiały dla innych
7. Zapoznanie z bezpiecznymi sposobami rozładowywania emocji bez wyrządzania krzywdy innym
8. Poznanie wzorców właściwego zachowania – postacie z literatury
9. Poszukiwanie sposobów nagradzania sukcesów innych
10. Udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury
11. Rozumienie konsekwencji kłamstwa wobec siec siebie i innych
12. Podejmowanie oceny postępowania własnego i kolegów w konkretnych sytuacjach
13. Systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przedstawianie argumentów dotyczących własnych odczuć i ocen , liczenie się z odczuciami drugiej osoby.

wartość : bezpieczeństwo -> zasada : jesteś bezpieczny

normy postępowania :
- akceptujemy ciebie takiego , jaki jesteś,
- dziel się swoimi wątpliwościami,
- okazuj swoje uczucia innym ,
- dostrzegaj sytuacje zagrażające bezpieczeństwu twojemu i innych,
- powiedz , jeżeli czegoś się boisz,
- informuj dorosłych o swoich dolegliwościach ( skaleczenie, złe samopoczucie)
- pamiętaj swój adres zamieszkania,
- unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,
- zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi,
- nie zbliżaj się do nieznanych zwierząt,
- przestrzegaj zasad ruchu drogowego dla pieszych.


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE


1. Ustalenie zasad warunkujących bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz na wycieczkach, spacerach.
2. Przestrzeganie zakazu spożywania produktów nieznanego pochodzenia (owoce, rośliny, grzyby, słodycze otrzymywane od obcych).
3. Omówienie sposobu postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia, określonej dolegliwości.
4. Zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.
5. Poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu.
6. Rozumienie przestrzegania zasad kodeksu drogowego dla pieszych.
7. Dostrzeganie wzorców właściwego zachowania na ulicy ( wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, książki).
8. Konkurs plastyczny ,, Jak dbam o swoje bezpieczeństwowartość : zdrowie -> zasada: dbaj o zdrowie

normy postępowania :
- bierz udział w zabawach ruchowych, spacerach, wycieczkach ( przebywaj na świeżym powietrzu)
- hartuj swój organizm,
- ubieraj się stosownie do pory roku,
- zjadaj przygotowane dla ciebie posiłki,
- myj ręce przed posiłkami, po wyjściu z toalety, po spacerach,
- zasłaniaj usta przy kichaniu i kaszleniu,
- pamiętaj o korzystaniu z zabiegów higienicznych,
- nie obawiaj się wizyty u lekarza,
- mów o tym , czego się boisz,
- unikaj hałasu.

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania w różnych sytuacjach
2. Czynne uczestnictwo dzieci w zabawach organizowanych przez nauczyciela
3. Zabawy ruchowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, spacery, wycieczki, pobyt na świeżym powietrzu)
4. Rozwijanie nawyku zjadania posiłków, próbowania nowych smaków- pozytywna motywacja.
5. Systematyczne mobilizowanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych .
6. Rozumienie potrzeby wizyt kontrolnych u lekarza pediatry oraz stałego kontrolowania i leczenia zębów – spotkania z lekarzem, wizyta w gabinecie stomatologicznym.
7. Stosowanie na zajęciach różnych form sprzyjających zrozumieniu potrzeb własnych i kolegów (drama, pedagogika zabawy).
8. Uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin .
9. Udział dzieci w konkursach dotyczących zdrowia.


wartość: rodzina -> zasada: szanuj swoją rodzinę

normy postępowania:
- rozmawiaj z rodzicami o ich pracy,
- pamiętaj o uroczystościach rodzinnych,
- szanuj członków swojej rodziny,
- okazuj swoje uczucia rodzinie

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Pobudzanie ciekawości do interesowania się historią i tradycjami swojej rodziny.
2. Organizowanie w przedszkolu uroczystości o charakterze rodzinnym: Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia.
3. Obchodzenie w przedszkolu urodzin , bądź imienin dzieci.
4. Organizowanie konkursów rodzinnych (plastycznych recytatorskich, innych)
5. Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.

wartość: patriotyzm -> zasada : jesteś dobrym Polakiem

normy postępowania:
- bądź dumny z kraju , w którym mieszkasz,
- szanuj język ojczysty i tradycje narodowe,
- poznaj piękno swojego miasta, regionu, kraju,
- poznaj kulturę innych krajów

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

1. Wprowadzenie tematyki kompleksowej Moja ojczyzna
2. Umieszczenie w widocznym miejscu mapy Polski i globusa
3. Pomaganie w orientowaniu się na mapie i globusie
4. Poznawanie kultury i języka (prostych zwrotów) innych narodów
5. Uczestniczenie w życiu gminy: udział w imprezach lokalnych, spotkania z ciekawymi ludźmi, poznanie historii, tradycji, zabytków
6. Zapoznanie dzieci z legendami, tradycjami, strojami z naszego regionu
7. Spotkanie z zespołem regionalnym
8. Organizowanie wycieczek krajoznawczychIV. WARUNKI KONIECZNE DO OSIĄGNIĘCIA WYTYCZONYCH STANDARDÓW

1. Inicjowanie i stałe podtrzymywanie w różnorodnych formach współpracy ze środowiskiem rodzinnym dziecka
2. Przyjęcie i stosowanie przez nauczyciela w pracy wychowawczej zarówno z dziećmi, jak i rodzicami następujących zasad:
- zasada otwartości- nauczyciel w swoim działaniu pedagogicznym uwzględnia propozycje , sugestie dzieci i ich rodziców,
- zasada partnerstwa-nauczyciel prowadzi dialog ze swoimi bezpośrednimi partnerami w procesie wychowawczym, czyli dzieckiem i jego rodzicem, między innymi w celu wypracowania konstruktywnego porozumienia,
- zasada konsekwencji- nauczyciel czuwa nad konsekwentnym przestrzeganiem ustalonych reguł wzajemnego postępowania w relacjach nauczyciel- dziecko, dziecko- dziecko, nauczyciel- rodzice,
- zasada sprawiedliwości- nauczyciel powinien szczególną uwagę zwrócić na to, aby prawa i przyjęte normy postępowania obowiązywały wszystkich.

V. METODY, ŚRODKI, ROZWIĄZANIA

Propozycje wykorzystania w pracy wychowawczej metod, środków i rozwiązań przez nauczycieli z dostosowaniem do etapu rozwojowego swoich wychowanków:
- aktywizujące metody i formy pracy z dziećmi ( drama, pokaz, wystawa),
- zintegrowanie środowiska grupy, przedszkola- Pobaw się moją zabawką, Kłębek przyjaźni, Iskierka itp.
- poznawanie imion kolegów i koleżanek,
- tworzenie bezpiecznych warunków rozwoju- poczucie bezpieczeństwa w grupie , przedszkolu,
- uroczystości grupowe i przedszkolne,
- zapraszanie rodziców i gości,
- zajęcia otwarte i dni otwarte,
- wspólne spotykanie się grup na czytaniu bajek,
- wykorzystanie literatury,
- zaufanie do nauczycieli i pracowników,
- metody relaksacyjne,
- mówienie o sobie, słuchanie innych,
- wspólne wycieczki,
- pomoc młodszym,
- udział w akcjach charytatywnych,
- kultura bycia,
- tworzenie kalendarza urodzin,
- zaangażowanie wszystkich pracowników przedszkola,
- współpraca wychowawcza ze wszystkimi rodzicami,
- pedagogizacja rodziców,
- gazetka przedszkolna, kącik informacyjny, zebrania.


STAŁE ROZWIĄZANIA W ORGANIZACJI PROCESU WYCHOWAWCZEGO

1. Wspólne z dziećmi opracowanie w poszczególnych grupach kodeksów postępowania, składających się z określonych norm społecznego współżycia, wynikających z przyjętych praw i obowiązków. Eksponowanie ich w poszczególnych grupach.
2. Wprowadzenie i konsekwentne wypełnianie przez dzieci w grupach stałych obowiązków o charakterze prac użytecznych.
3. Wypracowanie i kultywowanie w grupach własnych tradycji i zwyczajów.
4. Udział dzieci w organizacji tradycyjnych uroczystości przedszkolnych.
5. Czynny udział dzieci w akcjach społecznych .

PROPONOWANE SPOSOBY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Ważnym elementem programu wychowawczego naszego przedszkola jest współpraca z rodzicami. Rodzice są głównymi wychowawcami dzieci, a placówka oświatowa powinna wspierać rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji.
Najważniejsze zasady współpracy z rodzicami to:
- przepływ informacji o dzieciach pomiędzy rodzicami i nauczycielami,
- poradnictwo dla rodziców,
- udzielanie rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach,
- kierowanie do ekspertów ( psychologów, logopedów itd.),
-prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocja zdrowia,
Niezbędnym warunkiem skuteczności naszych oddziaływań wychowawczych jest uwzględnienie sytuacji dziecka w rodzinie oraz poziomu kultury pedagogiczno-wychowawczej jego rodziców. Nie rozpoczynamy kontaktów od wytykania błędów wychowawczych. Jednym z najlepszych sposobów osiągnięcia porozumienia jest partnerstwo w komunikacji. Polega ona na takim prowadzeniu rozmowy, w której są brane pod uwagę potrzeby rodziców i nauczycieli. Kontakty z rodzicami przynoszą efekty , jeśli są oparte na zaufaniu, szczerości, otwartości, podmiotowym traktowaniu i gotowości do zmian. Poza stosowanymi dotychczas metodami współpracy z rodzicami , takimi jak: zebrania, kontakty indywidualne, zajęcia otwarte, dni otwarte, uroczystości, pedagogizacja, program ten proponuje szersze wykorzystanie wspólnego świętowania- zajęcia integrujące. Tego typu spotkania powinny być dla wszystkich uczestników przyjemnością, być czasem dobrej, kulturalnej zabawy. Jest to więc mocny element wychowawczy dla wszystkich uczestników. Wymaga to jednak dobrego zaplanowania, przygotowania i prowadzenia. Warto również zawierać z rodzicami kontrakty wzajemnych oczekiwań. Szerzej należy wykorzystać też kąciki dla rodziców i gazetki przedszkolne i umieszczać w nich artykuły pedagogiczne i psychologiczne, adresy, telefony poradni specjalistycznych, wybrane elementy z życia przedszkola i grupy, porady psychologiczne, pedagogiczne, literaturę, ciekawostki wydawnicze.

STAŁE ELEMENTY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ DZIECKA:
- badanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec przedszkola w sferze wychowawczej,
- organizowanie różnych form pedagogizacji rodziców,
- organizowanie zajęć otwartych z udziałem rodziców,
- organizowanie Dni Otwartych,
- przygotowywanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodzin,
- organizowanie przy udziale rodziców społecznych akcji o charakterze wychowawczym,
- prowadzenie konsultacji indywidualnych,- przygotowywanie spotkań z rodzicami z wykorzystaniem aktywizujących metod współpracy.

STAŁE ELEMENTY WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM:
- prowadzenie w różnych formach współpracy z pobliskimi instytucjami np. szkoła, Ośrodek Zdrowia, Urząd Gminy, Gminna Biblioteka, Komisariat Policji, Straż Pożarna, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,
*- organizowanie wycieczek do kina, teatru , muzeum…

VI. SPOSOBY EWALUACJI
Ewaluacja programu będzie polegać na ocenie ( poprzez obserwację) stopnia przestrzegania wyodrębnionych norm postępowania. Przeprowadzone zostanie również badanie ankietowe wśród rodziców dotyczące efektów pracy wychowawczej naszej placówki.Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej
dnia 01.09.2017 r.

Przedszkolowo.pl logo