REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW
GMINNEGO PRZEDSZKOLA W LEŚMIERZU
95-035 Ozorków, Leśmierz 45

Podstawa prawna: art.53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( t. j.: Dz. U .z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) oraz Statut Gminnego Przedszkola w Leśmierzu.

I. Postanowienia ogólne

1. Rada Rodziców Gminnego Przedszkola w Leśmierzu jest organem społecznym działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola

II. Cele i zadania

1. Podstawowym celem działania Rady Rodziców jest współdziałanie z dyrektorem przedszkola, radą pedagogiczną w podnoszeniu jakości pracy przedszkola.
Współdziałanie rodziców i pedagogów powinno sprzyjać podnoszeniu poziomu nauczania, wspólnemu rozwiązywaniu problemów wychowawczych, zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych dzieci oraz ujednolicaniu działań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.

III. Kompetencje Rady Rodziców

1.Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :
- programu wychowawczego przedszkola ,
- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych dzieci.
2.Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
3.Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
4.Występowanie do dyrektora przedszkola, organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
5. W celu wspierania działalności przedszkola może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, które mogą być przeznaczone np. na:
imprezy ogólnoprzedszkolne i grupowe,
wycieczki
prace związane z ogrodem i placem zabaw,
drobne remonty,
upiększanie sal,
zakup pomocy dydaktycznych do gryp,
zakup zabawek i sprzętu rekreacyjnego,
zakup niezbędnych pojemników czy koszy do przetrzymywania różnorodnego drobnego sprzętu np.: muzycznego, sportowego, artystycznego, klocków, układanek czy drobiazgów
zakup płytoteki i zasobów bibliotecznych,
zakup dyplomów i artykułów papierniczych niezbędnych do prac na rzecz dzieci.IV. Wybory Rady Rodziców

Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest Rada Rodziców.

Skład i struktura rady rodziców

1.Członkowie rady rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców.
2.W terminie ustalonym przez Dyrektora Przedszkola zwoływane jest we wrześniu pierwsze zebrania grupowe rodziców dzieci.
3.W jej skład wchodzi po jednym reprezentancie rodziców z każdego oddziału wybranym w głosowaniu tajnym .
3.Na pierwszym zebraniu rady rodziców wybierane jest prezydium rady, w skład którego wchodzą : przewodniczący, wiceprzewodniczący, skarbnik ,sekretarz.

1.Przewodniczący rady:
- kieruje całokształtem prac rady rodziców ;
- opracowuje projekt planu wraz z planem finansowym na dany rok szkolny,
z uwzględnieniem zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola;
- współdziała ze wszystkimi członkami rady rodziców, włącza ich do realizacji planu pracy;
- zwołuje i prowadzi zebrania rady rodziców, co najmniej dwa razy w roku;
- sprawdza na bieżąco dokumentację finansową rady, kontroluje prawidłowość gromadzenia funduszy oraz zatwierdza je do wypłaty;
- przekazuje dyrektorowi opinie i postulaty rady rodziców dotyczące działalności przedszkola,
- wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego podczas jego nieobecności.

2. Zadaniem skarbnika rady rodziców jest:
- czuwanie nad rytmiczną realizacją planu finansowego i prawidłowym, celowym gospodarowaniem funduszami rady rodziców zgodnym z przepisami prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej;
- sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych rady, kontrolowanie prawidłowości gromadzenia funduszy oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,
- składanie sprawozdań z wykonania planu finansowego na zebraniach rady rodziców, dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, za okres 1 września - 31 stycznia i 1 lutego - 30 czerwca.
3. Zadaniem sekretarza jest:
- sporządzanie protokołów z posiedzeń rady.

V. Funkcjonowanie rady rodziców
1.Kadencja rady rodziców trwa 1 rok.
2.W skład rady rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami rady rodziców w roku poprzednim.
3.Zebrania rady rodziców zwoływane są co najmniej 2 razy w roku.
4.Działalność rady musi być zgodna z obowiązującym prawem.
5.Uchwały rady rodziców zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
6.Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z prawem lub interesami placówki - dyrektor zawiesza ich wykonanie.
7.Członkowie rady rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.
8.Ustalenia dokonane na posiedzeniu rady są przedstawiane rodzicom na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej przedszkola.
9.Rada przedstawia roczne sprawozdanie ze swojej działalności na zebraniu ogólnym rodziców.

VI .Zasady działalności finansowej rady

Rada rodziców prowadzi działalność finansową w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady
w placówkach oświatowych.
1.Środki finansowe powstają ze składek rodziców, bądź z dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.
2.Wysokość minimalnej dobrowolnej miesięcznej składki rodziców ustala się większością 2/3 głosów na ogólnym zebraniu rodziców .
3.Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od określonej w pkt.2..
4.Rada może zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Wniosek w tej sprawie składają zainteresowani lub Dyrektor Przedszkola. Każdy wniosek wymaga indywidualnego rozpatrzenia.
5.Środki finansowe przeznaczone są na działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
6.W działalności finansowej obowiązują zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania własnością społeczną.
7.Za zgodność gospodarki z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe odpowiada prezydium rady rodziców w zakresie uprawnień określonych regulaminem.
8.Podstawą działalności finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony na pierwszym zebraniu rady rodziców.
9.Plan finansowy opracowuje się oddzielnie na każdy rok szkolny.
10.Środki pieniężne zebrane na radę rodziców przechowywane są na koncie bankowym Rady Rodziców.

Wpłaty, wypłaty, ewidencja dochodów

1. Wpłaty na Radę Rodziców przyjmowane są na konto bankowe lub na podstawie list zbiorczych.
2. Za podstawę dokonania wypłat służą oryginalne dowody księgowe, a w szczególności rachunki, faktury, listy płatnicze, decyzje wewnętrzne w sprawie wypłat dotacji, zasiłków czy zaliczek.
3. W razie niemożności otrzymania oryginalnych rachunków na udokumentowanie drobnych wydatków, może być sporządzony dowód zastępczy w formie oświadczenia podpisanego przez osobę, która wydatkowała daną kwotę.
4. Do ewidencji dochodów i wydatków oraz do równoczesnego ewidencjonowania przebiegu wykonania planu finansowego służy uproszczona księga dochodów i wydatków.


Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przedszkolowo.pl logo