REGULAMIN REKRUTACJI 2017/2018Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 684/2017
Wójta Gminy Ozorków
z dnia 5 kwietnia 2017 r.


Regulamin rekrutacji do
przedszkola/oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2017/2018


§ 1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonego przez Gminę Ozorków przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.
2. Do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci w wieku 3,4,5 i 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Ozorków.
3. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
4. Każde dziecko w wieku 3,4 i 5 lat ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej na terenie Gminy Ozorków.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
6. Odroczenie obowiązku szkolnego dla dziecka 7 letniego o jeden rok szkolny odbywa się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
7. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odroczenie może trwać łącznie dwa lata.
8. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Ozorków mogą być przyjęte do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przeprowadzonego zgodnie z niniejszym regulaminem Gmina Ozorków nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej. W przypadku większej liczby dzieci zamieszkałych poza obszarem Gminy Ozorków przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.
9. Świadczenia udzielane w przedszkolu/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ozorków w zakresie nauczania, wychowania i opieki, realizowane są bezpłatnie w zakresie 5 godzin dziennie.
10. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa dla każdego oddziału, ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
§ 2
KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci kolejny rok kontynuujących uczęszczanie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej składają dyrektorowi deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2017/2018, której wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu, w terminie 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji.
2. Deklaracja wydawana jest przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej lub w wersji elektronicznej jest do pobrania na stronie internetowej placówki, lub na stronie internetowej Urzędu Gminy Ozorków.


§ 3
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
1. Jeśli liczba kandydatów ( kandydat – dziecko w wieku przedszkolnym podlegające rekrutacji) spełniających warunek zamieszkania na terenie Gminy Ozorków przewyższa liczbę wolnych miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, bierze się pod uwagę łącznie poniższe kryteria wynikające z zapisu art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59):
1) wielodzietność rodziny kandydata ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci)
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( wychowywanie dziecka przez pannę kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Kryteria mają jednakową wartość równą 1 pkt.
2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka składają dyrektorowi przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018 , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 4
POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE
1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej przeprowadza postępowanie uzupełniające.
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
3. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
§ 5
KOMISJA REKRUTACYJNA
1. Całość postępowania rekrutacyjnego przeprowadza komisja rekrutacyjna w liczbie do 3 osób powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
1) weryfikacja prawdziwości złożonych w toku postępowania rekrutacyjnego oświadczeń:
a) przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach załączonych do zgłoszenia, w terminie wyznaczonym przez siebie. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może również zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.
b) w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja posiada takie informacje.
2) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
3) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.;
4) sporządzenie protokołu z postępowania rekrutacyjnego.
3. Wynik postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów.
4. Listy, o których mowa w ust. 3 i 5, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola/szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust 5, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
§ 6
POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 158 ust. 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2017, poz. 59).§ 7

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w § 3

1. Do wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszego regulaminu dołącza się dokumenty:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz.2046),
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r., poz.575, 1583 i 1860),
2. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
3.Dokumenty składa się w oryginale lub w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka. Wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego dziecka oraz wzory dokumentów są do pobrania na stronie internetowej lub sekretariacie odpowiednio przedszkola/szkoły podstawowej.§ 8
TERMINY REKRUTACJI
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ozorków:


Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. od 06.04.2017 do 12.04.2017
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 13.04.2017 do 21.04.2017
do godz. 1500 od 18.05.2017
do 31.05.2017
do godz. 1500
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty od 24.04.2017 do 27.04.2017
do godz. 1500 od 01.06.2017 do 05.06.2017
do godz. 1500
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 28.04.2017
do godz. 1500 08.06.2017
do godz. 1500
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 04.05.2017 do 05.05.2017
do godz. 1500 od 12.06.2017 do 13.06.2017
do godz. 1500
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 08.05.2017
do godz. 1500 21.06.2017
do godz. 1500

Załącznik nr 1
do regulaminu


DEKLARACJA KONTYNUOWANIA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym
w roku szkolnym 2017/2018


A. Adresat
Deklaruję kontynuację wychowania przedszkolnego dziecka wskazanego w części B w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do którego dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017:

Nazwa przedszkola/szkoły i adresB. Dane osobowe dziecka

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

Imię
Nazwisko
PESEL


w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:


Data urodzenia

Dzień

Miesiąc

Rok
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2)
Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
ADRESY ZAMIESZKANIA


dziecko
matka (opiekun prawny 1) ojciec ( opiekun prawny 2)
Miejscowość
Ulica
Nr domu Nr mieszkania
Kod pocztowy
Poczta

C. Informacje dodatkowe o dziecku
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

D. Oświadczenia dotyczące treści deklaracji
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszej deklaracji są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
E. Informacje dotyczące danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji w celach statystycznych i sprawach związanych z opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola/szkoły. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

…………………………………………………….. ……………………………………………
(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego 1) ( czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 2)


……………………………………………………………………….
( miejscowość i data)


Załącznik nr 2
do regulaminu


WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA
do przedszkola/oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2017/2018


A. Adresat

Nazwa i adres przedszkola/oddziału przedszkolnego wg preferencji

Preferencja 1
Preferencja 2
Preferencja 3

B. Dane osobowe dziecka

DANE IDENTYFIKACYJNE DZIECKA

Imię
Nazwisko
PESEL


w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość:

…………………………………………………………………………………………
Data urodzenia

Dzień

Miesiąc

Rok
DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE RODZICÓW/ OPIEKUNÓW PRAWNYCH

matka (opiekun prawny 1) ojciec (opiekun prawny 2)
Imię
Nazwisko
Telefon kontaktowy
Adres e-mail
ADRESY ZAMIESZKANIA


dziecko
matka (opiekun prawny 1) ojciec ( opiekun prawny 2)
Miejscowość
Ulica
Nr domu Nr mieszkania
Kod pocztowy
Poczta


C. Informacje dodatkowe o dziecku np. stan zdrowia, stosowana dietaD. Pobyt kandydata w przedszkolu/oddziale przedszkolnym ( zaznaczyć właściwe)

Kandydat będzie przebywał:
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym do 5 godzin dziennie od godz………………… do godz……………
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin od godz………………… do godz……………
Posiłki spożywane w przedszkolu/oddziale przedszkolnym:
śniadanie
obiad
podwieczorek

E. Kryteria postępowania rekrutacyjnego ( zaznaczyć właściwe)

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
Lp. Kryterium ustawowe Podkreślić właściwe
1. Wielodzietność rodziny kandydata ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci) TAK NIE
2. Niepełnosprawność kandydata TAK NIE
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata TAK NIE
4. Niepełnosprawność obojga rodziców TAK NIE
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata TAK NIE
6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
TAK NIE
7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą TAK NIE

F. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego:

Ad. 1 Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata , ( rodzina wychowująca troje i więcej dzieci spełniających kryteria do zasiłku rodzinnego, bez uwzględnienia dochodowości rodziny);

Ad. 2-5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);

Ad. 6 Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

Ad. 7 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 132, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 154, i 866).

G. Oświadczenia dotyczące treści deklaracji
Oświadczam, że dane przedłożone w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i jestem świadomy (a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
H. Informacje dotyczące danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku w celach statystycznych i sprawach związanych z opieką przedszkolną nad dzieckiem oraz do rozliczania zobowiązań finansowych wobec przedszkola/szkoły. Przetwarzanie danych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
……………………………………………………… …………………………………………….
(czytelny podpis matki/opiekuna prawnego 1) ( czytelny podpis ojca/opiekuna prawnego 2)
……………………………………………………………………….
( miejscowość i data)


Przedszkolowo.pl logo