ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka z Przedszkola w Leśmierzu

I. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola
1. Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (prawnych opiekunów)
2. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:
• rozebrać dziecko w szatni
• osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy.
3. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola, np. w szatni, przed wejściem do przedszkola, itp.
4. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce do niezwłocznego odebrania dziecka.
5. Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy.

II. Odbieranie dzieci z przedszkola
1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub osobę upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Dziecko odebrać należy osobiście od nauczycielki w grupie.
3. W przypadku odebrania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka.
4. Dziecko może być odebrane z przedszkola o każdej porze dnia jednak zgodnie z organizacją pracy przedszkola.
5. W wypadku , gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:00 , nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
6. W przypadku , gdy pod wskazanymi numerami telefonów , nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców , nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 30 min. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji .
7. Rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola.
8. Osobą upoważnioną do odbioru dziecka z przedszkola musi być osoba pełnoletnia.
9. W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczycielkę o odbiorze dziecka przez inną osobę w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola wręczając pisemne upoważnienie.
10. Osoba upoważniona do odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go.
11. Osoba, która odbiera dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
12. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przekazać nauczycielce aktualny telefon kontaktowy.
13. Zmiany adresu zamieszkania należy zgłosić dyrektorowi przedszkola.
14.W czasie przyprowadzania i odprowadzania dzieci w szatni pełni dyżur pracownik.
W pozostałych godzinach pracy placówki Przedszkole jest zamykane przed dostępem osób obcych. W przypadku pojawienia się na terenie placówki osoby obcej, jest ona wylegitymowana przez pracownika przedszkola, do kogo i w jakim celu przyszła.
15.Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.
16. Życzenie jednego z Rodziców dot. nieodbierania dziecka z przedszkola przez drugiego z rodziców, musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.

17. W sytuacji, kiedy nauczycielce został zasygnalizowany fakt odbioru dzieci z ogrodu bądź z sali zajęć pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ponoszą osoby odbierające (samodzielne bieganie dzieci po szatni, samodzielne korzystanie z toalet, wielokrotne powracanie do sali zajęć po wykonane prace plastyczne bądź po pozostawioną zabawkę.)

III. Zasady wydawania dzieci osobom upoważnionym przez rodziców (prawnych opiekunów)
1. Na pierwszym zebraniu ogólnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
2. Nauczycielka sprawuje opiekę nad dzieckiem w chwili przyjęcia go od osoby przyprowadzającej aż do momentu przekazania dziecka rodzicom (prawnym opiekunom)
3. Nauczycielka przy odbiorze dziecka przez osobę upoważnioną jest zobowiązana do sprawdzenia informacji podanej w oświadczeniu z osobą odbierającą dziecko.
4. W sytuacji budzącej wątpliwości należy skontaktować się z rodzicami dziecka.
5. Rodzice przyjmują na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu, w przypadku osób podanych w upoważnieniu.
6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko , będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo ( np. upojenie alkoholowe).
7. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka , winien niezwłocznie być poinformowany dyrektor przedszkola . W takiej sytuacji nauczycielka lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.

Przedszkolowo.pl logo